Executive board

รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล ม.เชียงใหม่ ประธานอนุสาขาฯ
รศ.นพ.นรเทพ กุลโชติ รพ.รามาธิบดี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นพ.นิธิศ ศรีอุเทนชัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เลขาฝ่ายการศึกษา
นพ.กิจชัย ลักษมีอรุโณทัย วชิรพยาบาล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน
หัวหน้าฝ่ายกระดูกเชิงกรานและเบ้าสะโพก (Pelvic and acetabulum)
นพ.นฤพล เรืองศิลปานันท์ รพ.มหาราชนครราชสีมา รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน
รองหัวหน้าฝ่ายรยางค์ล่าง (Lower extremity)
รองหัวหน้าฝ่ายสิทธิการเบิกจ่ายอุปกรณ์
ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ หัวหน้าฝ่ายแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
กรรมการตัวแทนสถาบัน
รศ.นพ.ดิเรก ตันติเกตุ ศิริราชพยาบาล หัวหน้าฝ่ายวิจัย
รศ.นพ.ปพน สง่าสูงส่ง รพ.รามาธิบดี รองหัวหน้าฝ่ายวิจัย
ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ ม.สงขลานครินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นพ.ชิตวีร์ เจียมตน รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รองหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
นพ.สุรศักดิ์ จิตประไพกุลศาล รพ.พุทธชินราช หัวหน้าฝ่ายรยางค์บน (Upper extremity)
นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล รพ.เลิดสิน รองหัวหน้าฝ่ายรยางค์บน (Upper extremity)
ผศ.พิเศษ นพ.วันจักร พงษ์สมัครไทย รพ.ศูนย์ขอนแก่น หัวหน้าฝ่ายรยางค์ล่าง (Lower extremity)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
พ.ท. นพ.ญาณินภ์ ปลื้มอารมณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า รองหัวหน้าฝ่ายกระดูกเชิงกรานและเบ้าสะโพก (Pelvic and acetabulum)
นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ ม.สงขลานครินทร์ หัวหน้าฝ่ายกระดูกหักในผู้สูงอายุ (Geriatric fracture)
นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รองหัวหน้าฝ่ายกระดูกหักในผู้สูงอายุ (Geriatric fracture)
นพ.กฤษกร ศรีสม รพ.เปาโล พหลโยธิน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ website
นพ.พงศกร รุ่งจำรัสโสภา รพ.เลิดสิน รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ website
กรรมการตัวแทนสถาบัน
นพ.ชวรินทร์ อมเรศ รพ.จุฬาลงกรณ์ หัวหน้าฝ่ายการจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิชาการ (Workshop)
นพ.ภีญญ์ สามัญ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รองหัวหน้าฝ่ายการจัดกิจกรรมพิเศษด้านวิชาการ (Workshop)
น.อ. นพ.รหัท จารยะพันธุ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช หัวหน้าฝ่ายสิทธิการเบิกจ่ายอุปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
นพ.เตชิต ลีลเศรษฐพร รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา รองหัวหน้าฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
นพ.เอกจิต ศิขรินกุล รพ.กรุงเทพ รองหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
นพ.พงศ์ธร ศิริเธียรไชย รพ.กรุงเทพ หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์
นพ.พรศักดิ์ นิรันดร์สุข วชิรพยาบาล รองหัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์
กรรมการตัวแทนสถาบัน
นพ.พงศกร บุบผะเรณู รพ.ราชวิถี หัวหน้าฝ่ายการเงินและเหรัญญิก
ผศ.นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย์ ม.สงขลานครินทร์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ผศ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ ม.เชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
นพ.ธนวัต บูรณพัฒนา รพ.นครพิงค์ รองเลขานุการดูแลการบริหารจัดการทั่วไป
นพ.ธงชัย เลาหไทยมงคล รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา รองเลขานุการฝ่ายประสานงานองค์กร
Share This Post